Vi trenger en mer rettferdig AFP-ordning

AFP gir livsvarig pensjon til de som mottar den. Men det er mange som ikke får AFP fordi du må oppfylle en rekke vilkår når du søker om pensjon. Vilkårene er både knyttet til 62-årsdagen din og til tidspunktet du skal starte uttaket av AFP.

AFP gir livsvarig pensjon til de som mottar den. Men det er mange som ikke får AFP fordi du må oppfylle en rekke vilkår når du søker om pensjon. Vilkårene er både knyttet til 62-årsdagen din og til tidspunktet du skal starte uttaket av AFP.

Du må jobbe i en AFP-tilsluttet bedrift de siste årene før du tar ut pensjon for å få AFP. Avslutter du ikke karrieren i en AFP-bedrift får du ikke AFP, selv om du har jobbet mange år i en AFP-bedrift tidligere i karrieren.

Vilkårene du må tilfredsstille for å få AFP fører til at mange helt uventet og ofte helt uforskyldt opplever å ikke få AFP.

Undersøkelser viser at så mye som én av fem av de som jobbet i en AFP-bedrift da de var 55 år, ikke fikk AFP som 62-åring. Vi vet at arbeidslivet er i endring og framover kan det bli enda verre.

Dagens vilkår fører derfor til at AFP-ordningen oppleves som både urettferdig og lite forutsigbar.

HK i Norge mener at det er uheldig at mange ansatte i bedrifter som er tilsluttet AFP-ordningen ikke får AFP. AFP-ordningen må endres på en slik måte at mange flere av dem som jobber i bedrifter med tariffavtale får AFP.

Hva er AFP?

 • AFP er en livsvarig pensjon som utbetales i tillegg til folketrygd og tjenestepensjon fra arbeidsgiver
 • En tariffavtalt pensjonsordning 
 • Beregnes ut fra inntekt i alle år mellom 13 og 62 år
 • Kan tas ut i valgfri alder mellom 62 og 70 år
 • Kan tas ut samtidig som du har arbeidsinntekt
 • For at du skal få AFP må arbeidsgiveren din være tilsluttet AFP-ordningen gjennom tariffavtale, og du må tilfredsstille alle kvalifikasjonskrav

«Reformert AFP» – en bedre AFP-ordning

LO og NHO er enige om at det er behov for å gjøre endringer i AFP-ordningen slik at den blir mer rettferdig og forutsigbar. I en felles utredning som ble lagt frem i mai 2021 presenteres «reformert AFP» – en ny AFP-ordning som vil være mer attraktiv for både arbeidstakere og arbeidsgivere. LO og NHO er enige om å forhandle om endringer i AFP-ordningen med utgangspunkt i reformert AFP.

Reformert AFP vil innebære at:

 • Alle vilkår for å få rett til AFP fjernes fra dag én, bortsett fra kravet om at du ikke kan ha mottatt uføretrygd fra folketrygden etter fylte 62 år
 • Pensjonen knyttes til tiden du har vært ansatt i AFP-bedrift

HK i Norge støtter en omlegging til reformert AFP. Vi mener en slik omlegging vil sikre at langt flere enn i dag får AFP. Særlig yngre arbeidstakere vil få langt mer glede av AFP-ordningen.

Forutsigbar pensjon

AFP vil bli en langt mer forutsigbar pensjon, siden du ikke risikerer å miste AFP på grunn av uforutsette hendelser rett før, eller i de siste årene før, du blir 62 år.

Økt organisasjonsgrad

Med en pensjonsordning som gir uttelling for tid du er organisert og jobber i en AFP-tilsluttet bedrift, vil organisasjonsgraden blant ansatte kunne øke.

Bedrifter med mange unge arbeidstakere opplever i dag at innbetalingene til AFP-ordningen er penger ut av vinduet siden de ansatte ikke får AFP. Med reformert AFP vil disse bedriftene oppleve at de ansatte får uttelling for at bedriften er med i AFP-ordningen. Dette vil legge til rette for økt organisasjonsgrad også for bedrifter som har overvekt av yngre ansatte.

Hva kan reformert AFP bety for din pensjon

I en reformert AFP i tråd med utredningen fra LO og NHO vil pensjonen beregnes ut fra din opptjening i AFP-bedrifter fra 13 til 62 år. I dagens AFP-ordning teller også inntekt du har hatt fra andre bedrifter og annen virksomhet med.

REformert AFP

Brosjyre om "Utrening av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor". Bilde.

LO og NHO har utredet hvordan AFP-ordningen kan bli en mer rettferdig og forutsigbar ordning – en ordning som vil være mer attraktiv for yngre arbeidstakere.

Last ned kortversjon av utredningen

Last ned hele utredningen

Manglende historisk oversikt over hvem som til enhver tid har jobbet i en AFP-bedrift innebærer at reformert AFP ikke kan innføres fullt ut med en gang. LO og NHO foreslår at alle som er født i 1960 eller tidligere beholder dagens AFP-ordning – gitt at reformert AFP innføres fra 2023.

Alle som er født i 1961 eller senere og som har vært tilsluttet AFP-ordningen en gang fra og med 2015 vil få AFP fra reformert AFP så lenge de ikke mottar uføretrygd etter fylte 62 år. Disse kan deles i tre ulike grupper:

 • Personer som ikke ville fått AFP med dagens ordning fordi de ikke tilfredsstiller dagens vilkår.
 • Personer som ville fått AFP fra dagens ordning, men som ikke har vært tilsluttet ordningen hele tiden fra 2015 til 62 år. Disse vil få en noe lavere AFP med reformert AFP enn om dagens ordning videreføres.
 • Personer som ville fått AFP fra dagens ordning, og som har jobbet i AFP-bedrift helt fra 2015 til de fyller 62 år. Disse vil få om lag samme pensjon fra reformert AFP som de ville fått om dagens ordning videreføres.

To eksempelpersoner som får fra reformert ordning, men ikke fra dagens ordning

Forutsetninger for beregningene: Reformert AFP tilsvarer «skisse til en reformert AFP» med satsnøytral opptjeningssats på 4,5 %, jf. utredning fra LO og NHO av mai 2021.

Anne 

Født i 1995
Startalder: 20 år 
Lønn 3,5 G (370 000 kroner)
I AFP-tilsluttet bedrift fra 20 år til 40 år (fra 2015 til 2035)
Pensjon fra 62 år (i 2057)

Årlig pensjon fra dagens AFPÅrlig pensjon fra reformert AFP
0 kr 14 000 kr

Anne får ikke noe fra dagens AFP-ordning siden hun ikke avslutter karrieren i en AFP-tilsluttet bedrift. I reformert AFP vil hun derimot få AFP for alle de 20 årene hun har vært tilsluttet ordningen.

Kjell

Født i 1965 
Startalder: 20 år 
Lønn 4 G (425 000 kroner)
I AFP-tilsluttet bedrift fra 35 år til 61 år (fra 2000 til 2026)
Tar ut pensjon ved 62 år (i 2024)

Årlig pensjon fra dagens AFPÅrlig pensjon fra reformert AFP
0 kr 36 000 kr

Selv om Kjell har jobbet 26 år i en AFP-bedrift får han ikke AFP fra dagens ordning siden han ikke jobber i en AFP-bedrift når han skal ta ut pensjon ved 62 år. I reformert AFP får han AFP for alle årene han har vært tilsluttet ordningen.

Tre eksempelpersoner som får fra både dagens og reformert ordning

Forutsetninger for beregningene: Reformert AFP tilsvarer «skisse til en reformert AFP» med satsnøytral opptjeningssats på 4,5 %, jf. utredning fra LO og NHO av mai 2021. 

Lise

Født i 1970 
Startalder: 20 år
Lønn 3,5 G (370 000 kroner)
I AFP-tilsluttet bedrift hele karrieren 
Tar ut pensjon ved 62 år (i 2032)

Årlig pensjon fra dagens AFPÅrlig pensjon fra reformert AFP
33 000 kr 33 000 kr

Lise jobber hele karrieren i en AFP-bedrift og får derfor samme pensjon fra dagens og reformert AFP

Henning 

Født i 1995 
Startalder: 20 år 
Lønn 3 G (320 000 kroner)
I AFP-tilsluttet bedrift fra 20 år til 40 år og fra 55 til 62 år (fra 2015 til 2035 og fra 2050 til 2057)
Tar ut pensjon ved 62 år (i 2032)

Årlig pensjon fra dagens AFPÅrlig pensjon fra reformert AFP
25 000 kr 16 000 kr

Henning har jobbet 15 år i bedrifter utenfor AFP-ordningen, men får likevel AFP fra dagens ordning siden han avslutter karrieren i en AFP-bedrift. Siden de som får AFP fra dagens ordning også får AFP for tiden de har vært utenfor ordningen, får Henning mer fra dagens ordning enn fra reformert AFP

Synne 

Født i 1981 
Startalder: 20 år 
Lønn 4,5 G (480 000 kroner)
I AFP-tilsluttet bedrift fra 55 år til 62 år (fra 2036 til 2043) (7 år)
Tar ut pensjon ved 62 år (i 2043)

Årlig pensjon fra dagens AFPÅrlig pensjon fra reformert AFP
40 000 kr 10 000 kr

Synne er i gruppen som tjener mest på dagens uheldige regler. Hun har bare 7 år i AFP-ordningen, men får likevel AFP beregnet ut fra hele inntektskarrieren. I reformert AFP får hun pensjon for de årene hun har jobbet i en AFP-bedrift.